شیبان لو

بر اساس کتاب ایمور در گذر زمان:

شیبانی یا شیبانلو یکی از تیره های فارسیمدان است این تیره از سه بنکوی بزرگ تشکیل شده است عاشق محمدلو ، کرجالو و چاغرلو .شیبانی ها در سال 1340 همزمان با اصلاحات ارضی در بیدزرد ساکن می شوند.ایاز کاپیتان کش از کدخدایان این تیره بوده است وی در یک درگیری یکی از کاپیتان های انگلیسی به نام بن را به هلاکت می رساند.