اولاد

در اکثر طوایف و ایلات به فرزاندان روسای طایفه اولاد می گفته اند .در طایفه فارسیمدان نیز به فرزندان کلانتران اولاد کلانتر می گفته اند.ابراهیم فارسیمدان که خود از تیره ی اولاد می باشد در کتاب ایمور در گذر زمان بخش زیادی از تبارشناسی اش را به طایفه اولاد تخصیص داده است که البته با توجه به اینکه تمام کلانتران و در واقع قدرت سیاسی طایفه فارسیمدان در این تیره متمرکز بوده است امر عجیبی نیست .شاید بتوان گفت با توجه به همین امر انتظار می رفت در این بخش از کتاب اسناد و آثار تاریخی بیشتری معرفی شود که این مهم انجام نشده است.

تیره اولاد اصالتا ماچان لو هستند بر اساس کتاب ایمور در گذر زمان اجداد آنها به ترتیب عبارتند از:

 ایمور آقا - اردشیر آقا - ماچان آقا - ولی آقا - آقاخان آقا - امام وردی آقا .

امام وردی آقا به کلانتری طایفه فارسیمدان می رسد و از آن پس به فرزندان او اولاد کلانتر می گویند این نام از آن زمان تا کنون بر فرزندان امام وردی آقا به جای مانده است .

 

فرزندان بدر بیگ : اکثر خوانین فارسیمدان از فرزندان بدربیگ پسر عاشیرخان هستند و به همین خاطر به بدربیگ لو مشهورند. فامیل های فارسیمدان،زکی پور ،عبدالهی،رزمجو ،ایمانی،آتش پنجه و بدری اولاد بدربیگ هستند.

فامیل های طهماسبی ساکن دایین (فرزندان طهماسب قلی بیگ) فرزندان حسین بیگ هستند.

اولاد قاسم آقا: فامیل های نظری ساکن بیده و نظری های ساکن دایین و شورچای که به اولاد نظرعلی بیگ مشهورند از اولاد قاسم آقا پسر امام وردی آقا هستند.

اولاد زینل خان : اولاد گنجگان پادنا فرزندان زینل خان هستند که فامیلی آنها آقایی است

اولاد زمان خان: فامیل های طهماسبی ساکن سرمشهد ،فامیل های ساکن دایین ،سرمشهد و پادنا ، فامیل های مرادی و چتروز ساکن بیده ، حسن آباد و کیفته و خیرک و شکرک بوشهر از این گروه هستند.