ماچان لو

ابراهیم  فارسیمدان در کتاب ایمور در گذر زمان می نویسد:

ماچانلو یکی از تیره های اولیه و بزرگ فارسیمدان است .آنها یکی از تیره های اسم و رسم داری بودند که بعدها به دو قسمت تقسیم شدند عدهای از آنها جدا می شوند و تیره بزرگ مستقلی را تشکیل می دهند که به نام اولاد کلانتر آنها را می شناسیم که گویا از زمان امام وردی آقا این جدایی آغاز می شود روایت های بسیاری در این باره وجوددارد که در این مجال نمی گنجد .بنچک اصلی ماچان لو ، شیرنکلو و آقاخانلو است که به نحوی جد اولاد و خان هاست. و بعدها دوبنکوی دیگر به آنها اضافه می شود بنکوی اولاد صفر ، اولادقلیچ خان و اولاد قره و یک گروه دیگر که با ولی خان ماچانلو (پدر سه بنکوی قره اولاد ،قلیچ خان اولاد و صفرخان اولاد) ، معروف به یول اوج اغلو همراه ولیخان از تهران وارد تیره ماچانلو می شوند.امروز شیرنکلو و آقاخانلو حدود هشتاد خانوار.

قلیچ ، صفر و  قره اولاد صدوچهل خانوار و یول اوج اغلو در حدود هفتاد خانوارند و  در رودبال و والی آباد ساکن هستند ، شیرنک لو آقاخانلو در روستای رودبال دادین و اولاد قلیچ خان در روستای اسکان عشایر ساکن هستند فامیل های مقیم دورگان پادنا و روستای والی آباد قلیچ خانلو هستند در ماچانلو اولاد قلیچ خان و یول اوج اغلوها ساکن اند.ولی اولاد قره هنوز به صورت کوچ نشین زندگی می کنند ماچانلو ها در بهار 1358 اسکان داده شدند اوایل در تنگ سبز وتل شوره زندگی می کردند و سپس در سال 70تا 75 وارد اسکان عشایر و حسن آباد آبکنار کازرون شدند