قَرَم شام لو

قَرَم شاملو یکی تیره های اولیه فارسیمدان و با توجه به شواهد و اسناد شاید قدیمی ترین اعضای اولیه تشکیل دهنده این اتحادیه است. در گزارشی که انگلیسی ها از طایفه فارسیمدان در سال 1880 ارائه می دهند از حسن خان بیگ فارسیمدان به عنوان یکی از سران فارسیمدان یاد می کند این شخص حسن بیگ قرم شاملو است وی پدربزرگ مسیح خان و چندین تن از کدخدایان دیگر فارسیمدان است.
در باب معنی واژه قرمشاملو اتفاق نظر وجود ندارد ابراهیم فارسیمدان نام این طایفه را «قره میرشاملو» و در معنی نام آن چنین نوشته است که « دو برادربه نام قره و میر شام که از شمال غرب ایران یا همان خاستگاه تاریخی ترکان بوده اند وارد طایفه فارسیمدان می شوند». هر چند روایت کتاب ایمور در گذر زمان برگرفته از روایات محلی مردم همین طایفه بوده است ولی همانقدر که واژه شاملو در تاریخ ایران بخصوص دوره صفویه پرکاربرد است اسم میر شام نشنیده و نامانوس است 1.
پیشوند «قره» در ترکی به معنی بزرگ و کبیر است و در این معنا گاهی برای بزرگان و حتی بعضی شاهان به کار رفته است  همچنین چنانچه می دانیم ایل شاملو یکی از طوایف بزرگ دوران صفوی است که در تشکیل و گسترش این حکومت نقش زیادی داشته اند شاخه های مختلف این طایفه هم با پیشوند بزرگان آنان به کار می رفته است مانند «دورمیشخان شاملو» و «ولی خلیفه شاملو» ،نام این تیره نیز ممکن است «قره میر شاملو = قره میر + شاملو»،«قره امیر شاملو = قره امیر + شاملو»، «قره شاملو = قره + شاملو» یا «قرام شاملو = قرام + شاملو» باشد  و به دلیل قواعد زبانی به شکل قرمشاملو درآمد باشد.
تیره قرم شاملو امروزه بسیار بزرگ است .اینکه آنان همه از یک پدر یا نژادند و یا اینکه به صورت یک کنفدراسیون هستند نیاز به تحقیقی بیشتر دارد هر چند با توجه به نام بنکوها می توان حدس زد که نظر دومی صحیح تراست.
ابراهیم فارسیمدان بنکوهای قرمشاملو را به این صورت معرفی می کند:
 اولاد قرمشاملو - رحیمی ها - خواجوی - چلی لو - دنگزلو –کائیدلو –بایرام قلی - صیدال لو - نظرلو - سیلیک لو - ندرلو – چوککی
گرمسیر قرمشاملو بخش ارم برازجان است و سردسیر آن ها بسیار پراکنده است و هر بنکوی منطقه ییلاقی خود را دارد که عمدتا در شهرستان شیراز و پادنای سمیرم است.


[1] در معنای و اصل یک واژه تاریخی بسیار است  زمانی که شخص در معنای یک طایفه یا منطقه به بن بست می خورند  به سراغ دو برادر می روند تا فلسفه آن واژه را بیان کنند واضح است که محقق باید پا را از این موضوع را فراتر نهد.