قاسم لو

قاسملو نام یکی از تیره های فارسیمدان است که بنا به روایات سینه به سینه قاسم خان جد تمام تیره های قاسملو است که توسط شاه عباس صفوی از دره قاسملو در آذربایجان به منطقه فارس کوچ داده شده اند بنا بر کتاب ایمور در گذر زمان « در اسناد سابق و گفته های سینه به سینه نقل شده است قاسم آقا دو پسر به نام قره خان و ساری خان داشته است که هر دو از تیره قره میر شاملو همسر گرفته اند همسر قره خان دختر حسن بیگ قرم شاملو است اگر قاسم آقا پسر دیگری داشته است اطلاعی از او در دست نیست ».

بر اساس اسناد روایات وسنگ قبور می توان دریافت که تیره قاسملو از قدیمی های فارسیمدان هستند و نمی توان روایت آمده از کتاب ایموردر گذر زمان را از نظر تاریخی دقیق دانست .چرا که بر اساس اسناد به دست آمده حسن بیگ قرم شاملو تا حدود صد وچهل سال پیش زنده بوده است و ایشان پدربزرگ مسیح خان فارسیمدان است.البته این به معنای رد تمام قضیه نیست بلکه منظور روایتی صد و اندی ساله از این تیره است که کاملا مردود است.

بر اساس اسناد تاریخی و روایات سینه به سینه طایفه فارسیمدان قبل از  دوران مسیح خان فارسمیدان دچار نوعی فروپاشی بوده است وبعضی از تیره ها به نوعی از این کلانتری جدا شده بودند .گویا تیره قاسملو نیز در این دوره از کلانتران فارسیمدان جدا شده و به ایل آقایی می پیوندد ولی پس از مدتی (بنابر بیشتر روایات حدود سی سال) از این جدایی مسیح خان فارسیمدان قاسملو ها را به فارسیمدان برمی گرداند .این موضوع در گزارش های نظامی انگلیس از تیره های فارسیمدان مشهود است .چرا که تا آخرین گزارش انگلیسی ها در سال 1945 نامی از قاسملو به عنوان تیره ای از فارسیمدان نیست در این دوره ها تنها می توان یک تیره کوچک به نام قاسملو در طایفه دره شوری ملاحظه کرد اما در گزارش آخر تیره قاسملو با 170 خانوار به عنوان یکی از بزرگترین تیره های فارسیمدان معرفی می شود
به هرحال دلیل غیبت تیره ای به این بزرگی در این گزارشات بدون شک چیزی جز عدم حضور آنان نیست هر چند ممکن است در آن دوران بخشی از تیره های دیگر باشد این موضوع با روایت علی داد لو ها مبنی بر حضورشان در تیره قرم شاملو تطبیق می کند اما این نمی تواند کل قضیه را توجیه نماید. و باید روایت قاسملو ها مبنی بر حضورشان در کهگیلویه را پذیرفت . وجود قبوری در وزگ و کهگیلویه هم چنین روایت مشترک قاسملو ها و آقایی ها از جنگ تنگ پیرزال که بین آقایی ها و بختیاری ها رخ می دهد کاملا این روایت را تایید می کند.1

بنا بر کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد منطقه تنگ سرخ زمانی ییلاق طایفه فارسیمدان بوده است این منطقه سپس به کشکولی ها و بعد از آن به آقایی های بویراحمد و بویژه عده ای از قاسملو ها معروف به علی کرم لو ها می رسد بر اساس روایات و اسناد قاسملوهای منطقه تنگ سرخ و وزگ از قدیمی ترین ترکان ساکن این منطقه بوده اند و به دلیل خویشاوندی با طایفه آقایی بویراحمد امروزه به لری بویراحمدی صحبت می کنند اما در تمام اسناد و روایات بخصوص کتاب ارزشمند ایلات و طوایف کهگیلویه از آنان با عنوان قاسملوی فارسیمدان یاد می شود عده ای از این علیکرم لو ها بعدا به پادنا برگشته و به بقیه قاسملو ها می پیوندند.

امروزه تیره قاسملو به چهار بنکوی نوروزخانی ،نیازخانی ، علیداد لو و علیکرم لو تقسیم بندی می شوند که احتمالا این تقسیم بندی مربوط به همان دوران جدایی آنان از فارسیمدان باشد چرا که بر اساس این روایات نوروزخانی ها و نیازخانی ها در این عصر به ایل آقایی می روند ، علیداد لو ها به قرمشاملوی فارسیمدان و علیکرم لوها در بین تیره های لر کشکولی و سپس آقایی  بوده اند ولی پس از مدتی دوباره به هم پیوسته اند.

هر چند در مورد هم نژاد و یک پدر بودن قاسملو ها اختلافی نیست ولی در مورد نحوه ارتباط تمام قاسملو ها مانند سایر ایلات و طوایف به دلیل عدم کتابت و زندگی ایلی روایت دقیق و تمامی وجود ندارد .بنابر کتاب ابراهیم فارسیمدان نسل قاسم لو ها از قاسم خان از طریق پسرانش قره خان و ساری خان ادامه می یابد و تمام قاسملو ها از یک نژادند، بنا بر روایت امیرهوشنگ رکنی از علی کرم لو های بویراحمد، علی کرم و علی داد از اولاد قاسم خان بوده اند و مندنی برادرزاده علیکرم بوده که مدتی با علی کرم لو ها زندگی کرد ولی پس از مدتی از یکی از تیره های بویراحمد زن گرفت ودر همانجا ماندگار شد.

سردسیر تیره قاسملو منطقه قاسملو در پادنای سمیرم و گرمسیر آنان روستای سرمشهد ازتوابع شهرستان کازرون است اکثر قاسملو ها دارای فامیلی قاسمی و پروین هستند ابراهیم فارسیمدان جمعیت قاسملو را 500 خانوار نوشته است


  به فایل صوتی نصرت قاسمی و هیبت پروین از طایفه قاسملو توجه شود

نکته حائز اهمیت ارتباط گذشته این تیره با  کهگیلویه و تیره آقایی(آغاجری) است این تیره یکی از تیره های کنونی بویراحمد است که بر اساس کتاب های تاریخ بویراحمد ترک مغول و از نسل فردی به نام قاسم آقا هستند. قاسملو ها معتقدند در گذشته دو بار به صورت موقت در ایل آقایی زندگی کرده اند شواهد موجود و همچنین روایات سینه به سینه بزرگان آقایی این موضوع را تایید می کند.