تیره های فارسیمدان در گزارش های نظامی انگلیس

گزارش سال 1909 میلادی اسامی تیره های فارسیمدان  به ریاست زکی خان و مسیح خان  به صورت زیر است:(تصویر پیوست)

 1. فارسیمدان-زکی خان و مسیح خان -2000 تا 2500 خانوار
 2. اصلانی - شکاربیگ - 150 خانوار
 3. ماچانلو - جهانگیر بیگ -300 خانوار
 4. گرجی - زکی بیگ - 300 خانوار

 

گزارش سال 1919 میلادی

 دومین گزارشی که در آن زیر مجموعه های طایفه فارسیمدان را بر می شمرد مربوط به سال 1919 است در این لیست.(تصویر پیوست)

 1. اولاد................................ مسیح خان
 2. قلدر ................................بهروز بیگ
 3. یاندرانلو............................هاشم بیگ
 4. قرم شاملو..........................حسن بیگ
 5. دوغان لو .........................محب علی بیگ

 

گزارش سال 1924

در گزارش 1924 بدون نام بردن از روسای تیره ها،به صورت زیر آنها را معرفی می کند(تصویر پیوست):

 1. اولاد
 2. قلدر
 3. یاندرانلو
 4. قرمشاملو
 5. دوغانلو
 6. توابع
 7. ماچان لو
 8. تنبانلو

گزارش 1945 (تصویر پیوست)

در این گزارش که به صورتی مفصل طایفه فارسیمدان را شرح داده است تیره های فارسیمدان را 15 تا می شمارد و گزارشی از روسا و سرحد و گرمسیر آنان ارائه می دهد هر چند در بخشی از گزارش تعداد آنها را به نقل از ناصر خان قشقایی بیشتر می داند و علت اینکه آمار ناصر خان با آمار خوانین فارسیمدان متفاوت است را در این میداند که اخیرا تیره هایی را ایلخانی به این طایفه الحاق نموده است که خوانین فارسیمدان هنوز آنها را جز خود نمی دانند....

 1. گرجایی - گرجی بیگ - تعداد خانوار 165
 2. عمله - مراد ،حاصل - تعداد خانوار 170
 3. دوغانلو - علیخان و باباخان - تعداد خانوار 180
 4. مرول - سلیمان بیگ - تعداد خانوار 135
 5. شیبانلو - ایاز- تعداد خانوار 170
 6. ماچانلو - زلی بیگ - تعداد خانوار 110
 7. توابع - رضاقلی بیگ - تعداد خانوار 340
 8. قرمشاملو - مصطفی آقا - تعداد خانوار 380
 9. کلبلی - شیرزادخان و احمدخان - تعداد خانوار 130
 10. قاسملو - فضل اله قاسمی - تعداد خانوار 170
 11. ظهرابلو - غضنفرقلی - تعداد خانوار 80
 12. اولاد - نادرقلی بیگ - تعداد خانوار 50
 13. یاندرانلو - غلام رضا بیگ - تعداد خانوار 20
 14. قلدر - مشهدی جوزعلی - تعداد خانوار 20
 15. قراچه - عوض آقا - تعداد خانوار 50

در توضیح تیره هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است چنین آورده که جنگ و بیماری همه گیر آنفلونزا در سال 1918 بسیاری از افراد این تیره ها را از بین برد

تصویر گزارش 1909

تصویر 1909

تصویر شماره گزارش 1919

گزارش -1919

تصویر گزارش 1924

تصویر دوم

تصویر گزارش 1945