معرفی کتاب ایمور در گذر زمان

کتاب ایمور در گذر زمان نوشته «ابراهیم فارسیمدان» را شاید بتوان اولین کتاب در زمینه تاریخ و فرهنگ همچنین ساختار طایفه فارسیمدان از ایل قشقایی دانست نویسنده با همتی ستودنی تمام تیره های  و روستا های فارسیمدان را در استان های فارس ،بوشهر و اصفهان پیموده است این کتاب 247 صفحه ای در سال 1393 توسط انتشارات قشقایی چاپ شده است.هر چند تلاش نویسنده ستودنی است اما نواقص کتاب و البته بعضی بحث های اختلاف برانگیز نویسنده را بر آن داشت تا به اصلاح و تکمیل کتاب همت گمارد ایجاد این وبسایت در واقع تلاشی برای معرفی این کتاب و هچنین ایجاد هر چه بهتر هدف یاد شده است.